О  Б  Я  В  А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №440/11.10.2016 г. на Кмета на община Ивайловград, чл.53, ал.1, услуга №5 по таблицата от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград, чл. 97 и чл. 98, ал. 1 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, Решение №121/24.10.2012 г. на Общински съвет Ивайловград за определяне на наемните цени на земеделските земи, Община Ивайловград

                                                                                                                                                                                                       

О   Б   Я   В   Я   В   А

 

 

Да се проведе  ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 10/десет/ стопански години  на свободни общински земеделски земи – ниви и трайни насаждения във всички землища на община Ивайловград.

Търговете за стопанската 2016/2017 г. ще се проведат на 01.11.2016 г. в стая 307, IІІ етаж на Общината, с начален час 10.00 ч.

Тръжните документи  ще се закупуват от стая 211, II етаж на Общината при цена както следва - 12,00 лв. с ДДС, и се подават в стая 103 на I етаж в срок до 17.00 ч. на 28.10.2016 г.

Размер на депозита - 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

Стъпка за наддаване - 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

Документи за търговете на 01.11.2016 г.  се подават до 28.10.2016 г.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели повторни търгове да се проведат  на 08.11.2016 г. - документи се подават до 04.11.2016 г. и 15.11.2016 г. - документи се подават до 11.11.2016 г. по същото време, място, цена и условия.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в стая 211 на ІІ етаж на Община Ивайловград.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат  задължения към общината .

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 03661/60-90 или стая №211 в сградата на Общинска администрация Ивайловград.

 

 

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА                                                      

Кмет на община Ивайловград

 

 

НОВИНИ

ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

25 Септември 2017
ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

  Седмица след посещението на френската делегация от побратименият ни град Лонго, по време на „Кулинарния фестивал”, общинска администрация – Ивайловград върна визитата. Заместник-кметът, Красен Кръстев, заедно с общинския съветник,...