О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

                   Община Ивайловград, ул.”България” N 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.2, чл.16, ал.1, чл.78, ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед 267/14.08.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на общински имот – публична общинска собственост: част от общински имот: Едно помещение /помещение №6 от административната част/  с площ от 25.20 кв.м, находящо се на първи етаж в ляво крило /административната част на Поликлиника/ в „Болнична сграда”, актувана с АПОС №1691/15.10.2014 г.   за срок от 2 /две/ години, при първоначална годишна наемна тръжна цена  302.40 лв./ триста и два  лв. и 40 ст./  без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 05.09.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват в стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І-ви етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 04.09.2017 г.

 Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 22.06.2017 г.

                Определена е стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторен търг да се проведе на 12.09.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

 За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

 За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

 

КРАСЕН КРЪСТЕВ

За Кмет на Община Ивайловград

Съгласно Заповед №262/09.08.2017 г.

 

 

 

НОВИНИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ТИСПОЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ

19 Септември 2017
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ТИСПОЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ

За втора поредна година, по предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, 21 септември се обявява за Европейски ден без загинали на пътя. 24-часовата полицейска операция, под...