О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.2 и 7, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.15, ал.2, чл. 45, ал. 1, чл. 78,  ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 324/22.08.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

                                                                              О  Б  Я  В  Я  В  А

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти:

1.Част от общински имот, публична общинска собственост: помещение №3 от едноетажна сграда „Младежки дом”, находяща се в УПИ І от кв.13 по ПУП на с. Покрован, актувана с АПОС № 186/04.09.1998 г., с площ 44.44 кв.м за срок от 2 /две/ години, с предназначение за складово помещение, при първоначална годишна наемна тръжна цена 160.00 лв./ сто и шестдесет лв./без ДДС.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:    

1. Имот частна общинска собственост:  Едноетажна масивна сграда „Бивша административна сграда” със застроена площ 168.35 кв. м, находяща се в  УПИ Х-125  от кв. 9 по ПУП  на с. Драбишна, одобрен със Заповед №1926/28.09.1966 г.,  актуван с  АЧОС №219/28.12.1998 г.,  възлизаща на 5180.00 лв. / пет хиляди сто и осемдесет лв./, в това число стойност на право на строеж в размер на 492.00 лв., без ДДС

2.  Имот частна общинска собственост: Гараж с площ 21.00 кв.м, състоящ се от една клетка, разположен на първи етаж в жилищна сграда, попадаща в  УПИ І   от кв. 13 по ПУП  на с.Железино, одобрен със Заповед №530/19.04.1967 г.,  актуван с  АЧОС №2381/15.03.2017 г.,  възлизаща на 1900.00 лв./хиляда и деветстотин лв./, без ДДС.       

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 14.09.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС за обектите по т.І и 72.00 лв. с ДДС за обектите по т.ІІ ,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 13.09.2017 г.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 13.09.2017 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 21.09.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

 

НОВИНИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ТИСПОЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ

19 Септември 2017
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ТИСПОЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ

За втора поредна година, по предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, 21 септември се обявява за Европейски ден без загинали на пътя. 24-часовата полицейска операция, под...