О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

 

                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 78,  ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 397/ 05.09.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински имот, частна общинска собственост: УПИ  ІХ-105 от кв.7   с площ 630 кв. м, по ПУП на с. Драбишна, одобрен със Заповед №1926/28.09.1966 г., актуван с АЧОС № 472/09.01.2002 г.,  ведно с построената в него  едноетажна сглобяема жилищна сграда със застроена  площ 65.46 кв. м., актувана с АЧОС 137/26.03.1998 г., при първоначална тръжна цена 5310.00 лв./пет хиляди триста и десет лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 21.09.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Заявленията за участие  се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 20.09.2017 г.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 20.09.2017 г.

Определена е стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторни търгове ще се проведат на 28.09.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/6090 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

 

 

НОВИНИ

ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

25 Септември 2017
ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

  Седмица след посещението на френската делегация от побратименият ни град Лонго, по време на „Кулинарния фестивал”, общинска администрация – Ивайловград върна визитата. Заместник-кметът, Красен Кръстев, заедно с общинския съветник,...