О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

 

                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 78,  ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 397/ 05.09.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински имот, частна общинска собственост: УПИ  ІХ-105 от кв.7   с площ 630 кв. м, по ПУП на с. Драбишна, одобрен със Заповед №1926/28.09.1966 г., актуван с АЧОС № 472/09.01.2002 г.,  ведно с построената в него  едноетажна сглобяема жилищна сграда със застроена  площ 65.46 кв. м., актувана с АЧОС 137/26.03.1998 г., при първоначална тръжна цена 5310.00 лв./пет хиляди триста и десет лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 21.09.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Заявленията за участие  се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 20.09.2017 г.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 20.09.2017 г.

Определена е стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторни търгове ще се проведат на 28.09.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/6090 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

 

 

НОВИНИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ТИСПОЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ

19 Септември 2017
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ТИСПОЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 СЕПТЕМВРИ

За втора поредна година, по предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, 21 септември се обявява за Европейски ден без загинали на пътя. 24-часовата полицейска операция, под...