"Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" кани представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и всички заинтересовани лица на информационни срещи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград.

На срещите ще бъдат обсъдени следните теми:

Индикативнен график за прием на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ за 2017 година.

Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.

Промени в стратегията за ВОМР на "МИГ- Любимец - Ивайловград".

Информационните срещи ще се проведат на:

22 март 2017 година (сряда) от 11.00 часа в град Ивайловград, в залата на НЧ "Пробуда-1914"

23 март 2017 година (четвъртък) от 11.00 часа в град Любимец, в зала "Любимец" (административна сграда на пл. "Трети март", ет.3).

Заповядайте!