УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.3 „Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет” и чл. 26, ал. 5 „След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации” от Закона за нормативните актове, Ви информирам, че към днешна дата не са постъпили предложения за промяна на текстове по изработените и публикуваните проектонаредби.

 

Предложения и становища може да се направят и в деня на тяхното публично обсъждане.

 

Дата на провеждане на обсъждането: 6 април 2017 година (четвъртък) от 17.30 часа.

 

Място на провеждане на обсъждането: зала 307 в Общинска администрация - Ивайловград, ул. „България” № 49.

 

Дневен ред на обсъждането:

1.      Запознаване на присъстващите с проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Ивайловград и Наредба за водене на регистър на общинските детски градини.

2.       Обсъждане на направените предложения за промяна на текстове, алинеи и членове от проектонаредбите.