На основание чл. 127, ал. 1 и 2 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 06/04/2017-05/05/2017 г.. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Ивайловград и Екологична оценка към него.  
 

1.       Информация за възложителя:

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Ивайловград с адрес: гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49; телефон 03661/6090; факс: 03661/6022; e-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg

2. Обща информация за ОУПО

а) основание за изготвяне на плана и Екологичната част към него

ОУП на община Ивайловград е разработен от колектив на Обединение „Стратегическо планиране”. В съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, Община Ивайловград е изготвила планово задание за изработване на ОУП, одобрено от Общинският съвет. ОУП на община Ивайловград подлежи на задължителна ЕО по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г) и глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). ЕО е разработена от колектив независими експерти на „Е Авангард Проект Консулт” ЕООД.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана

Проектната разработка на ОУПО обхваща периода до 2025 г., като същия съвпада с предвижданията на Общинския план за развитие за периода до 2020 г.

в) териториален обхват

Териториалният обхват на ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ, като обхваща територията на община Ивайловград, включвайки всички 51 населени места – административен център и 50 села заедно с техните землища.

Предварителният проект на ОУПО Ивайловград като обем и съдържание е изработен в съответствие с чл. 116а на ЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012 г), Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове - чл. 15-19. В този смисъл с ОУПО Ивайловград са определени:

1) Териториалното разположение и развитие на основните функционални системи – обитаване, труд /производство/, обслужване, отдих и туризъм, както и транспорт;

2) Местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;режимът на устройство на отделните видове територии, който включва параметри на застрояване и развитие, санитарно-охранителни зони, мерки за опазване и превенция опазване, както и изисквания към тяхното използване и развитие;

3) Разположението на трасетата на транспортната инфраструктура от национално и общинско равнище;

4) Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, вкл. съоръжения и обекти от национално значение.

г)  засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) 

ОУПО обхваща цялата територия на Община Ивайловград, като в границите й се включват части от защитени зони BG0002019 Бяла река; BG0002012 Крумовица; BG0002071 Мост Арда; BG0001032 Родопи - Източни; BG0002106 Язовир Ивайловград.

Общината попада в защитени територии: Защитена Местност ДУПКАТА (Код 101); Защитена местност ЛИКАНА (Код 102); Защитена местност МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА (Код 151); Защитена местност ХАМБАР ДЕРЕ (Код 137); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БОЖУР (Код 343); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В М. ХАЛКА БАИР (Код 337); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - Р.ЛУДА РЕКА (Код 461); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - Р.МАРЕШНИЦА (Код 460); Природна забележителност НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ (Код 322); Природна забележителност ПЕЩЕРА (Код 320).

д) основна цел на плана

Главната цел на Общия устройствен план на община Ивайловград е в съответствие с действащата нормативна уредба за устройство на територията и със Заданието за проектиране за изработване на проект за ОУПО Ивайловград. А тя е „Създаване на оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно устройство на града в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия“.

За постигането на основната цел на ОУПО Ивайловград ще бъдат изпълнени няколко задачи:

• Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината и създавано на пространствени предпоставки за по-висококачествена и добре устроена среда за обитаване, за незамърсяващи и енергоефективни производства

• Прилагане на устройствените принципи за по-нататъшно изграждане и осигуряване с техническа инфраструктура на жизнената среда в населените места и в останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти

• Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси

• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР, както и на устройствена база за изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията

Чрез създаването на плана ще бъдат определени:

-          общата концепция и насоки на социално-икономическото и пространственото развитие;

-   устройствената и функционална структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, строителните граници, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

-         режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер - държавна и общинска собственост;

-       разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

-      териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

-         териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита и саниране за опазване на характера на ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство;

-          правила и нормативи за прилагане на ОУПО- конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и горските територии, и допълнителните режими за нарушените и защитените зони и терени; в т.ч. на защитни и рекреационни гори, културно-исторически ценности и др.; границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница.

 

ОУП ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и актуализирани общи и секторни стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна устройствена база за изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията. По този начин той ще създаде пространствени предпоставки за подобряване на начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и дейности за социално-икономическото развитие на общината.

е) финансиране на плана – Плана се финансира държавния и общинския бюджет.

ж) срокове и етапи за изготвяне на плана

ОУП на Община Ивайловград се разработва на два етапа: Предварителен ОУПО и Окончателен ОУПО.

3. Орган отговорен за приемането на плана и орган отговорен за прилагането на плана

Приемането на ОУП се извършва от Общински съвет Ивайловград, а прилагането му – от Общинска администрация Ивайловград

4. Място за публичен достъп

Проектът на Общ устройствен план и Докладът за Екологична оценка, както и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се, в съответствие с изискванията и сроковете, в сградата на община Ивайловград на адрес:

град Ивайловград, ул. “България” № 49, стая 307, ет. 3, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа.

5. Време за публичен достъп - 30 дни от датата на публикуване от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г.

След изтичането на 30 дневният достъп за запознаване с материалите, ще бъде проведено обществено обсъждане на ОУП на Община Ивайловград и Доклада за Екологична оценка, като датата, часа и мястото на провеждането му ще бъдат оповестени предварително.

6. Начин за изразяване на становище

Становища и менения по ОУПО и ЕО могат да се депозират на място в сградата на Община Ивайловград и по електронна поща: oba_ivaylovgrad@abv.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Кръстю Делииванов, Община Ивайловград – тел. 03661/6090, E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

  1. Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ивайловград;
  2. Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Ивайловград

 

Документацията може да разгледате ТУК