На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “СИ” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ за разширение на кариера за   добив на гнайс в ПИ /поземлен имот/ за ПИ № 146007, в землището на с. Железино, ЕКАТТЕ 29101 общ. Ивайловград. 

Проектът е изложен в стая 304 в сградата на Общинска администрация.

         Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,  в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.                                                                            

 

Проекта може да видите ТУК