Уважаеми дами и господа,

          Община Ивайловград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция по повод стартирането на  Проект „Заедно сме по- добри“.

Проектът „Заедно сме по- добри” с бенефициент Община Ивайловград се осъществява по Договор BG05M2OP001-3.001-0017  по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проекта стартира на 02.08.2016 г. и ще продължи до 31.12.2018 г.

Пресконференцията ще се проведе на 15.05.2017 г. (понеделник)  от 11.30 часа в Малката зала на НЧ ”Пробуда 1914”Ивайловград.

Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.