О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

Община Ивайловград, ул.”България” N 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.2, чл.16, ал.1, чл.78, ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед 171/17.05.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

               Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следния общински имот:

 

  Част от общински имот: едно помещение /офис V/ с площ от 11.00 кв.м, находящ се на втори етаж, част от Сграда-паметник на културата-2 „Мутафчиевата къща”, актувана с АПОС №471/09.01.2002 г.,   за срок до 30.05.2018 г., при първоначална годишна наемна тръжна цена  198.00 лв./сто деветдесет и осем  лв. и 00 ст./ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 02.06.2017 г. от 10.00 часа.

   Тръжните документи  се закупуват в стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

   Молбите за участие да се подават в стая 103 на І-ви етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 01.06.2017 г.

   Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 01.06.2017 г.

   Определен е размер на стъпката - 10 % от началната тръжна цена.

   При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторен търг да се проведе на 09.06.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

  За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

   За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград