ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА

 

 

            На основание раздел ІІІ, чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение №120/24.10.2012 г. на Общински съвет Ивайловград, набира кандидати за създаване на доброволно формирование към Община Ивайловград за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

            Доброволец може да бъде всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия.

Кметът на общината сключва граждански договори с одобрените кандидати.

Обучението и участието на доброволците ще се заплаща, съгласно Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

 

За записване и допълнителна информация всеки работен ден в стая 213 в сградата на Общинска администрация Ивайловград или на телефон: 03661/8163 /гл. експерт ОМП - Цвета Митонова/.