О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията / З У Т/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на  кв. 12, 17а, 20, 21 и 24 по ПУП на  с. Ламбух ЕКАТТЕ 43128, общ. Ивайловград.

            Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от З У Т  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

 

 

 

 

От общинска администрация

Вижте ТУК