О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Община Ивайловград на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията / З У Т/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на част от кв. 22 по ПУП на  гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като квартал 22 да се преименува на квартал 22А; от УПИ V-1137, част от УПИ ХV-1137 и от УПИ ХVІ-1137 да се обособи нов УПИ ХХІІ-1137; от УПИ ХІ-общински, част от УПИ ХІV-1137 да се обособи нов УПИ ХХІІІ-общински; от част от УПИ ХІV-1137, част от УПИ ХV-1137 и от УПИ ХХІ-1214 да се обособи нов УПИ ХХІV-1137, 1214  и в пешеходната алея се образува нов УПИ ХХV- за трафопост.

            Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация, както и публикуван на интернет страницата на Община Ивайловград.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от З У Т  в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Ивайловград.

 

 

 

 

От общинска администрация

Вижте ТУК