ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността Началник отдел „Финансово-стопански дейности” в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

 I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

            1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие по образец – Приложение 2 от НПКДСл;

1.2. Декларация  за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2,  т. 1 от НПКДСл;                         

1.3. Копие от документ за самоличност;

1.4. Копия от документите за придобита  образователно – квалификационна степен и/или допълнителна  квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността;

1.5. Копие от документите,  удостоверяващи  продължителността на  професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;

1.6. Свидетелство за съдимост; 

1.7.  Автобиография;

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 2.1. степен на образование – бакалавър

 2.2. професионален опит – 3 години или минимален ранг – ІІІ младши

     2.3. специалност – икономика – счетоводство, финанси

 

 

Име, презиме

и фамилия

на кандидата

Представени

ли са всички

документи, които се изискват

според

обявата

 

Удостоверяват

ли представените документи

съответствие на

кандидата

с обявените минимални

и специфични

изисквания за

длъжността

Основание за

недопускане

 

1. Данчо Василев Джимов

да

да

-

 

II. Въз основа на преценката, конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следният кандидат:

1. Данчо Василев Джимов

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 24.08.2017г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. “България” № 49, ет. ІІІ, стая 307.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: Николай Панайотов Панайотов   

Членове:        1. Венелин Ангелов Цеков 

                          2. Петя Димитрова Георгиева  

                

 

Дата: 08.08.2017 г.