СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС,

Дружеството „Йова гнайс” ООД, гр. Пловдив

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Изграждане на кариера за добив на гнайс с концесионна площ „Сепетлиева нива 2”  (59,8 дка), в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково”.

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: гр. Ивайловград 6570, община Ивайловград, област Хасково, ул. „Армира” №1, вх. А, ет. 1, ап. 2.

Лице за контакти: Йосиф Симеонов Дамянов – 0886679153..

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 14.03.2017 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

 

В Община Ивайловград и в Кметството на с. Кобилино на 02.08.2017 г. е внесена на хартиен носител информацията за инвестиционно предложение.